Zorry majares

Per problemes tècnics i abocats en un espiral de desencontre amb els aparells que ens rodegen, no hem pogut grabar el programa corresponent al diumenge 18 de febrer.

Ja que no vam poder grabar el programa tampoc podreu escoltar-lo en les reposicions habituals (veure secció Horari programa).

Se siente.